Plánovaná výstavba J&T

Na nyní prázdné parcele mezi domem Fragment a bankou J&T chce společnost J&T stavět. Na konci září na několik dní vystavila tři návrhy, které vzešly ze soutěže. Na návrhy jsme se byli podívat a zde přinášíme jejich fotografie (omluvte sníženou kvalitu, museli jsme fotit obrazovku):

Předně se domníváme, že všechny návrhy jsou si dosti podobné a soutěž organizovaná developerem tedy nepřinesla dostatečnou různorodost.

Jak se nám návrhy (ne)líbí

Návrh 1 developera nelogicky nerespektuje uliční čáru stávajících objektů. Všechny návrhy se ne zcela dostatečně v parteru vypořádaly s výškovým rozdílem mezi ulicemi Rohanské nábřeží a Sokolovská. Výrazné odsazení objektu od ulice Za Invalidovnou, resp. od objektu Fragment a vytvoření piazzetty v tomto místě je urbanisticky nešťastné a z hlediska hierarchie prostor nevhodné. Odsazení na uliční čáru Futurama business centra bychom považovali za vhodnější. Z hlediska hmotového řešení preferujeme návrhy 2 nebo 3, které výrazně lépe pracují s objemem budovy a opticky ho vylehčují (odsazením parteru, zaoblením/fyzickým členěním fasád a podobně).

Návrhy nedodržují podmínky změny územního plánu

Zároveň připomínáme podmínky, za kterých byla developerovi povolena změna územního plánu:

1) uspořádat participace na konečné podobě projektu s veřejností a MČP8
2) uspořádat soutěže na finální podobu projektu za účasti zástupců MČP8
3) vytvoření aktivního veřejně přístupného parteru v přízemí s retailem
4) Objekt zachová maximální možnou průchozí a pohledovou osu z Futurama byznys
centra a vytvoří veřejné prostranství, které zajistí severojižní bezbariérové propojení,
mezi východem této osy a stávající budovou J&T

Ad 1): Současnou prezentaci za participaci s veřejností rozhodně nepovažujeme.

Ad 2) Rovněž nepovažujeme představené tři návrhy jako dodržení podmínky soutěže, tak jak jsou definovány (absence zapojení MČP8, HLMP, ČKA) – poukazujeme na obrovský kvalitativní rozdíl v souběžně probíhajících soutěžích soukromých investorů (např. dostavba Vítězného náměstí, dům v Revoluční 30 ale ostatně i objekt Trigemy nad metrem a obchodním střediskem sídliště).

Ad 4) Požadavek na průchozí a pohledovou osu také není dodržen – umístěním budovy doprostřed pozemku (ve všech návrzích) také dojde k tomu, že veřejné prostranství na východě budovy (směrem k metru) nebude dostatečně velké a vzniklý pobytový plácek na západě budovy bude naopak jakožto veřejné prostranství v návaznosti na přilehlé křižovatky zcela nefunkční.

Návrhy nedodržují podmínky dané územní studií sídliště

Vzhledem k územní studii zpracovanou ateliérem ven.ku návrhy nerespektují nasledovné části:

 1. Studie stanovuje směrem do Sokolovské ulice uzavřenou stavební čáru nepřekročitelnou. Tato stavební čára je fixována stavební čárou Sokolovské ulice, konkrétně Rustonkou a J&T bankou. Návrh č. 1 to ale nerespektuje a stavební čáru výrazně hmotou překračuje. Tím zde jednak narušuje urbanizmus Sokolovské ulice a zároveň znemožňuje účelné využití uličního profilu, kde je třeba umístit tramvaj, ulici, stromořadí i chodník a předprostoru budovy N08.9 (strana 122).
  Zejména máme obavu, zda bude možné dodržet výsadbu stromořadí, které je zde navrženo podél Sokolovské ulice.
 2. Všechny návrhy nerespektují prostorovou regulaci bloku B 08.2b (strana 78), která stanovuje odstup od stávající budovy J&T banky, a dále ustoupení parteru v místě „štítů” stavebního objemu min 4,5 m pro vytvoření krytého prostranství.
 3. Obecně všechny návrhy naprosto ignorují v parteru jak prostorové požadavky, tak charakter prostoru N 03 mezi stávající budovou J&T banky a nově navrhovaným objektem (strana 108):
  – Vytvoření bezbariérového přístupu z ulice Rohanské nábřeží je v návrzích řešeno jen formálně jednou rampou pro vozíčkáře. Máme za to, že požadavek studie na bezbariérovost je extenzivní a není spojen pouze se osobami s omezenou schopností pohybu, ale primárně cílí na charakter prostoru a na vytvoření kvalitního pobytového prostoru v přechodu mezi niveletou Sokolovské ulice a Rohanského nábřeží
  – Tato piazzeta bude do budoucna stěžejním, velmi exponovaným nástupním prostorem od metra/tramvaje do rozvojového území na Rohan City a má vazbu na jeho navrhovanou hlavní pěší osu/centrální pěší zónu a na navrhovaný park Maniny. Ani jedna z variánt 1,2 a 3 developera toto vůbec nereflektuje a vytváří zde v různých variacích prostor výlučně tranzitní a nepřátelský k pobytu. To naprosto odporuje podmínkám a doporučením ze studie a neumožňuje vytvořit prostor dle referenčních příkladů ze studie.
 4. Vzhledem k tomu, že studie do prostoru Sokolovské umisťuje nejvýznamnější veřejný prostor čtvrti N 01 (str. 104), který má být věnován zejéna bezmotorové dopravě by bylo vhodné umístit rampy vjezdu do podzemního parkingu co nejzápadněji (nyní jsou nepříliš vhodně veprostřed).

Co zejména požadujeme:

 1. Stromořadí v ulici Sokolovská.
 2.  Umístění budovy (a vjezdu do garáží) co nejvíce na západ tak, aby vzniklo funkční veřejné prostranství mezi navrhovanou budovou a bankou J&T a byla zachována osa z Futuramy, jak to městská část podmínila v souhlasu se změnou územního plánu.
 3. Funkční bezbariérové spojení k Rohanskému nábřeží a dále na Rohanský ostrov.
 4. Dodržování podmínek, které si Městská část stanovila a dodržování studie, k čemuž radu Prahy 8 zavázalo zastupitelstvo.